Auszahlung

Möglich
Entnahme

Voll:Wert 40

Franklin Templeton Diversified Conservative - A(acc) EUR
€ 0
Spängler IQAM Austrian MedTrust
€ 0

Voll:Wert 65

Deutsche Concept Kaldemorgen LC
€ 0
Fidelity Global Multi Asset Tactical Moderate A-ACC-Euro
€ 0

Voll:Wert 100

Flossbach v. Storch Multiple Opportunities II RT
€ 0
Spängler IQAM Balanced Equity FoF
€ 0
Entnahmesumme
€ 0
Minimale Entnahme
€ 0
Maximale Entnahme
€ 0